Statutair gevestigd te Zoetermeer

Versie maart 2022

Exemplaren van deze gebruiksvoorwaarden zijn online beschikbaar via de App en kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor te Zoetermeer, alwaar zij ook ter inzage liggen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door een EV-rijder van de Ad- hoc Laadmogelijkheid op een Laadpunt van een Exploitant binnen de Laadinfrastructuur van Laadnet.

1. INHOUD

 1. Inhoud 1
 2. Definities 1
 3. Ad-Hoc Laadmogelijkheden 2
 4. Autorisatie voor gebruik van een Laadpunt 3
 5. Betalen 3
 6. Gebruik 3
 7. Overtredingen door de EV-rijder 5
 8. Onderhoud en beschikbaarheid 5
 9. Storingen 5
 10. Toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden 5
 11. Aansprakelijkheid 6
 12. Overmacht 6
 13. Privacy 7
 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 7
 1. DEFINITIES

  Alle begrippen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden met een hoofdletter geschreven staan hieronder uitgelegd.

  Definitie

  Beschrijving

  Gebruiksvoorwaarden

  Deze Gebruiksvoorwaarden inclusief relevante bijlagen.

  Gebruiksovereenkomst

  De overeenkomst die tot stand komt tussen de EV-rijder en de Exploitant nadat de EV-rijder deze Gebruiksvoorwaarden

  accepteert.

  Ad-hoc Laadmogelijkheid

  De mogelijkheid die de EV-rijder heeft om zijn EV op te laden bij een Laadstation van een Exploitant zonder dat hij een voorafgaande contractuele relatie heeft met de Exploitant dan wel Laadnet. Door gebruikmaking van de Ad-hoc Laadmogelijkheid en door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, komt er een gebruiksovereenkomst tot stand tussen de EV-rijder en de

  Exploitant voor de duur van de Laadsessie.

  Definitie

  Beschrijving

  EV(’s)

  Een wegvoertuig dat volledig of gedeeltelijk wordt aangedreven door een elektromotor welke gebruikt maakt van elektriciteit die op enigerlei wijze wordt opgeslagen en welke oplaadbaar is door

  gebruik van een Laadpunt.

  EV-rijder(s)

  De gebruiker van een Elektrisch Voertuig die gebruik maakt van de Ad-hoc Laadmogelijkheid op de Laadinfrastructuur van Laadnet, met het doel om het EV op te laden.

  Exploitant

  Elke rechtspersoon die met Laadnet een Contract heeft afgesloten en de door Laadnet beheerde Laadpunten voor derden beschikbaar

  stelt.

  Gastgebruik

  Deze dienst die EV-rijders in staat stelt om van de Ad-hoc

  Laadmogelijkheid gebruik te maken.

  Laadinfrastructuur

  Alle Laadstations beheerd door een Laadpunt-beheerder.

  Laadnet

  Handelsnaam van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Rexel Nederland B.V. gevestigd aan Bleiswijkseweg 35, 2712

  PB in Zoetermeer.

  Laadpunt(en)

  Punt dat elektrische energie levert voor het opladen van een

  Elektrisch Voertuig.

  Laadpunt-beheerder(s)

  Een beheerder van Laadpunten, ook wel Charge Point Operator of

  kortweg CPO.

  Laadsessie(s)

  Een laadsessie is een activiteit die ervoor zorgt dat de batterij van een EV wordt opgeladen. Een sessie start met een (betaal)autorisatie en eindigt wanneer het EV wordt losgekoppeld van het Laadstation vanuit het EV., of door een andere goed

  gedefinieerde gebeurtenis.

  Laadstation(s)

  Een Laadstation is een fysiek object met één of meer laadpunten.

  Laadtarief / Laadtarieven

  Het tarief per eenheid dat op een Laadpunt geldt voor Laadsessies waarbij er sprake is van Gastgebruik. Een Laadtarief kan bestaan uit een starttarief, een tarief voor het stroomverbruik (per kWh) en/of een tarief voor de tijdsduur van de Laadsessie (bijvoorbeeld per

  minuut).

  Persoonsgegeven(s)

  Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, conform de Algemene Verordening

  Gegevensbescherming (AVG).

  Privacystatement

  Statement van Laadnet waarin de procedures, verwerkingsdoeleinden en contactgegevens met betrekking tot de

  AVG vermeld staan.

  Software Provider

  Hiermee wordt bedoeld de leverancier van het Platform.

  Website

  De websites van Laadnet, waaronder – maar niet beperkt tot –

  www.laadnet.nl alsmede enige andere website die op enig moment

  door Laadnet wordt gebruikt.

 2. AD-HOC LAADMOGELIJKHEDEN

  1. De EV-rijder is gerechtigd het Laadstation van de Exploitant te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 3.2 omvat het parkeren van een Elektrisch Voertuig op de aangegeven plaats van het Laadstation en het gelijktijdig aansluiten van het EV op het Laadpunt. Degeldigheid van locatiegebonden voorwaarden, waaronder openingstijden en parkeertarieven, blijven onaangetast.
  2. Het is niet toegestaan de parkeerplaatsen te gebruiken zonder stroom af te nemen van het bijbehorende Laadpunt. Dit geldt niet in situaties waarbij het EV volledig is opgeladen en ononderbroken aangesloten blijft op het Laadpunt nadat de Laadsessie mogelijk is beëindigd. De maximale (plaatselijke) parkeerduur moet in elk geval in acht worden genomen.
  3. Bij overtreding van de hiervoor genoemden bepalingen is de Exploitant gerechtigd het voertuig op kosten van de EV-rijder te verwijderen of door een derde te laten verwijderen. Hiervoor gemaakte kosten worden bij de EV-rijder in rekening gebracht. Het recht van de Exploitant om verdere schadeclaims in te dienen blijft hierbij onaangetast.
 3. AUTORISATIE VOOR GEBRUIK VAN EEN LAADPUNT

  1. Voor gebruik van het Laadpunt dient de EV-rijder de QR-code, URL of NFC-chip van de betreffende sticker te gebruiken en deze te authenticeren met een creditcard.
  2. Na authentificatie met de creditcard zal door de betaaldienstverlener een vooraf aangegeven bedrag worden gereserveerd alvorens de Laadsessie kan starten.
  3. Na acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden komt er een Gebruiksovereenkomst tot stand tussen de EV-rijder en de Exploitant. De naam van de Exploitant wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst aan de EV-rijder medegedeeld. Het Laadpunt wordt vervolgens geactiveerd en deze kan worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
  4. De EV-rijder heeft geen recht op het behoud van het maximale laadvermogen (kW) van het Laadpunt, en op de constante bruikbaarheid van het Laadpunt.
  5. Voor aanvang van de Laadsessie moet de EV-rijder verplicht een e-mailadres opgeven waarnaar de factuur gestuurd kan worden voor de te betalen vergoeding van de Laadsessie.
 4. BETALEN

  1. De Exploitant is gerechtigd de EV-rijder kosten in rekening te brengen voor het gebruik van het Laadpunt.
  2. Voor gebruik van het Laadpunt zal het actuele Laadtarief voor aanvang van de Laadsessie op de webpagina van het Laadpunt aan de EV-rijder worden gecommuniceerd.
  3. Betaling vindt uitsluitend plaats met behulp van een creditcard.
 5. GEBRUIK

  1. De EV-rijder dient bij het gebruik van het Laadstation/Laadpunt steeds de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Voordat het in gebruik wordt genomen, moet hijervoor zorgen dat het Laadstation en het Laadpunt correct worden bediend. Bij twijfel dient de EV-rijder zich eerst voldoende te laten informeren bij de Exploitant over de juiste werking.
  2. De EV-rijder dient ervoor te zorgen dat het op te laden EV en de laadkabel – indien deze niet vast verbonden is met het Laadstation – voldoen aan de technische eisen die gesteld worden aan het Laadpunt en het EV.
  3. Elke herkenbare schade aan het Laadstation, in het bijzonder schade aan het Laadpunt, moet onmiddellijk aan de Exploitant worden gemeld. Laadsessies mogen niet gestart worden bij zichtbare schade aan het Laadpunt. Een eventueel gestarte Laadsessie moet onmiddellijk worden beëindigd. Dit geldt ook voor herkenbare vreemde voorwerpen op of in het Laadpunt, en in het bijzonder op of in de contactdoos of stekker.
  4. De EV-rijder is jegens de Exploitant verantwoordelijk voor de goede staat van het elektrische systeem van het EV. Dat geldt ook voor de foutloze en veilige aansluiting van de laadkabel op het Laadpunt.
  5. Schadelijke gevolgen aan het Laadstation of een negatieve invloed op de werking van het Laadstation, met name op het elektrische systeem en het laagspanningsnet, moeten door de EV-rijder worden uitgesloten alvorens van het Laadstation gebruik te maken.
  6. Bij gebruik van het Laadstation mag het EV – inclusief de laadkabel – alleen worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, toepasselijke wet- en regelgeving en gebruiksinstructies voor het laden van het desbetreffende Elektrische Voertuig.
  7. Het volgende ongeoorloofde gebruik is onder andere niet toegestaan:

   Het gebruik van zelfgemaakte of aangepaste laadkabels, laadkabels zonder CE keurmerk of anderszins kwalitatief ondermaatse, ongeschikte, ondeugdelijke, of defecte laadkabels en/of laadstekkers, alsmede het gebruik van laadkabels die te makkelijk los te koppelen zijn tijdens vergrendeling;

    

   Adapters die de voertuigkoppeling verbinden met de voertuigconnector. Dit geldt in het bijzonder ook voor het gebruik van adapters op (gelijkstroom) snellaadstations met vast geïnstalleerde laadkabels;

    

   Verlengstukken of stekkerdozen;

    

   Het omzeilen of verwijderen van technische beveiligingen van het Laadstation;

    

   Het gebruik van laadkabels die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende EV;

    

   het opladen (of pogingen daartoe) van daartoe ongeschikte of defecte voertuigen of andere zaken; en

    

   ieder schadetoebrengend handelen of nalaten van de EV-rijder.

  8. De Exploitant is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische specificaties alsmede in de werking en functie van de Laadstations.
  9. Indien bij oneigenlijk gebruik door EV-rijder van een Laadpaal reparatie noodzakelijk is, dan dient de EV-rijder de daardoor ontstane kosten te vergoeden. De Exploitant isgerechtigd de werkelijke kosten te factureren. Het recht van de Exploitant om verdere aanspraken op schadevergoeding te doen gelden jegens EV-rijder blijft onaangetast.
 6. OVERTREDINGEN DOOR DE EV-RIJDER

  1. De Exploitant heeft het recht om het gebruik van het Laadstation, en in het bijzonder een Laadsessie, zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken als de EV-rijder de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, of de onderbreking noodzakelijk is om:

   een direct gevaar voor de veiligheid van personen of zaken van aanzienlijke waarde af te wenden; of

    

   ervoor te zorgen dat storende gevolgen in de elektrotechnische installatie of de netaansluiting worden voorkomen.

  2. Bij andere overtredingen, in het bijzonder het niet voldoen aan een betalingsverplichting, heeft de Exploitant het recht om de EV-rijder toekomstig gebruik van de Laadstations te weigeren.
 7. ONDERHOUD EN BESCHIKBAARHEID

  1. Laadnet/Exploitant kan – zowel gepland als ongepland – onderhoud aan het Laadstation of afhankelijke onderdelen uitvoeren. Hierdoor kan het voorkomen dat de Ad-hoc Laadmogelijk tijdelijk beperkt of niet beschikbaar is.
  2. Laadnet en Exploitant spannen zich in de continuïteit en de beschikbaarheid van de Ad-hoc laadmogelijkheid te waarborgen. Laadnet en Exploitant bieden geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van de Ad-hoc Laadmogelijkheid.
 8. STORINGEN

  1. Wanneer de EV-rijder verstoring van de geleverde dienst ervaart die mogelijk zijn toe te schrijven aan Laadnet, dan neemt de EV-rijder zo snel mogelijk contact op met de Laadnet helpdesk zodat dit onderzocht kan worden. Er zal dan redelijkerwijs geprobeerd worden de melding af te handelen. Het is mogelijk dat er assistentie aan de EV-rijder zal worden gevraagd om het onderzoek uit te voeren. De EV-rijder zal de door Laadnet verlangde medewerking verlenen met betrekking tot dit onderzoek.
  2. De helpdesk is bereikbaar via helpdesk@laadnet.nl of via 088 – 500 8 112 (op Werkdagen van 8:00 – 17:00).
 9. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

  1. Van alle taalversies van deze Gebruiksvoorwaarden prevaleert de inhoud van de Nederlandstalige versie.
  2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing.
 10. AANSPRAKELIJKHEID

  1. Gebruik van de Ad-hoc Laadmogelijkheid is voor eigen risico van de EV-rijder. Een Laadstation functioneert met behulp van de daarvoor noodzakelijke (al dan niet openbare) communicatie infrastructuur, zoals (mobiele) internetverbindingen. Laadnet en Exploitant staan niet in voor het ononderbroken of zonder storingen functioneren van dergelijke infrastructuur. Laadnet en Exploitant zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van storingen in communicatie infrastructuur en onbeschikbaarheid van de Ad-hoc Laadsessie.
  2. EV-rijder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van een Laadstation of Laadpunt en alle ter beschikking gestelde aanverwante materialen, zoals laadpassen en laadkabels, en vrijwaart Exploitant en Laadnet voor enige aanspraak van derden in dit verband. EV-rijder vrijwaart Exploitant en Laadnet tevens voor enige aanspraak van derden in verband met gedragingen of omstandigheden die voor rekening en/of risico komen van EV-rijder.
  3. Exploitant/Laadnet is aansprakelijk voor door EV-rijder geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Exploitant/Laadnet bij de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens de EV-rijder onder de Gebruiksovereenkomst, op voorwaarde dat EV-rijder Exploitant binnen tien werkdagen na de dag waarop hij of zij de tekortkoming of onrechtmatigheid heeft geconstateerd of redelijkerwijs kon constateren, daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, daarbij Exploitant voor zover wettelijk vereist in gebreke stellende en een redelijke termijn biedende om alsnog na te komen.
  4. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is (indien en voor zover mogelijk met inachtneming van dwingendrechtelijke bepalingen omtrent aansprakelijkheid) beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van drie keer de waarde van het netto-factuurbedrag van de betreffende Ad-hoc Laadsessie.
  5. Exploitant of Laadnet is nimmer gehouden tot vergoeding van schade die de EV-rijder mocht lijden als gevolg van het niet (volledig) kunnen opladen van het Elektrisch Voertuig, dan wel in verband met of als gevolg van het gebruik of functioneren van een Laadpunt of Laadstation.
  6. Exploitant/Laadnet is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade van derden, aantasting of verlies van data, zaken, materialen of software van derden.
  7. De aansprakelijkheidsbeperking van Eploitant/Laadnet vervalt indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld of bewuste roekeloosheid van Exploitant/Laadnet zelf. Exploitant/Laadnet is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door Laadnet ingeschakelde derden.
 11. OVERMACHT

  1. Exploitant/Laadnet is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen in deze Gebruiksvoorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Laadnet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Laadnet niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen onder meer: storingen op het internet, storingen in telecommunicatie (waaronder GSM), storingen bij cloud service providers, storingen in de elektriciteitstoevoer, storingen in het verzenden en ontvangen van e-mail, vertraging van de zijde van Ingeschakelde derden, hackersaanvallen, overheidsmaatregelen en wetgeving, werkstakingen, tekort aan arbeidskrachten, alle omstandigheden die de normale bedrijfsgang van Laadnet of ingeschakelde derden verstoren, transportproblemen, verboden op de invoer, uitvoer en doorvervoer.
 12. PRIVACY

  1. Bij het leveren van de Ad-hoc Laadmogelijkheid en het uitvoeren van deze Gebruiksovereenkomst worden Persoonsgegevens verwerkt. De Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacystatement van Laadnet, toegankelijk via de webpagina van het Laadpunt en op de Website.
 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  1. Op alle rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing

Contact opnemen

* Verplicht

Aanmeldformulier

BTW-Nummer: Vul in alleen bij zakelijk gebruik. Dit is de opbouw van het btw-nummer
Betreft facturatie:

Bij Laadnet handteren wij een automatische incasso voor de facturatie, indien dit niet gewenst is kunt u dat aangeven.

Informatie laadtarief gastgebruik:

gastgebruik per kwh vanaf €0,10 tot €1,00

Stelt u uw laadstation open voor gasten, dan gaan wij voor u aan de slag om de laadtransactie te verhalen bij de verschillende laadpas-uitgevers. Wij zorgen dat voor al uw stations en voor alle transacties het verschuldigde bedrag eenmaal per maand wordt teruggestort op uw rekening. Voor elke laadtransactie waar wij voor u aan de slag gaan rekenen wij € 0,35. Dit bedrag kunt u eenvoudig via de instelbare tarieven in de app doorberekenen aan de gast-lader.

Wanneer het laadstation open staat voor gastgebruik, heeft u bij Laadnet de keuze uit een aantal laadtarieven.

Naar overzicht tarieven exclusief starttarief

Naar overzicht inclusief starttarief

Informatie servicepartner:

deze informatie hebben wij nodig mocht het laadstation een storing hebben dan is bekend welke installateur het laadstation heeft geïnstalleerd.