ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN LAADNET

Statutair gevestigd te Zoetermeer

Versie 1.2 (juli 2023)

Exemplaren van deze gebruiksvoorwaarden zijn online beschikbaar via de App en kosteloos verkrijgbaar op ons kantoor te Zoetermeer, alwaar zij ook ter inzage liggen.

Laadnet biedt administratief en technisch beheer van Laadstations op afstand aan Klanten. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanvragen, communicatie, Offertes, registratiebevestigingen, Contracten (met bijbehorende Abonnementen en Diensten) van Laadnet met betrekking tot de levering van Diensten en Producten door Laadnet aan de Klant en op alle andere overeenkomsten tussen de Klant en Laadnet ten aanzien van diensten geleverd onder de handelsnaam Laadnet.

INHOUD

 • 1. Inhoud 1
 • 2. Definities 2
 • 3. Verdere toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden 7
 • 4. App 8
 • 5. Contract 8
 • 6. Dienstenpakket 10
 • 7. Online Pakket 12
 • 8. Servicepartner 15
 • 9. Beschikbaarheid 15
 • 10. Onderhoud 15
 • 11. Storingen 15
 • 12. Tarieven en vergoedingen 16
 • 13. Facturatie 16
 • 14. Betalen 17
 • 15. Aansprakelijkheid 18
 • 16. Overmacht 20
 • 17. Geheimhouding 21
 • 18. Privacy 21
 • 19. Intellectuele eigendom 21
 • 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 22
 • 21. Contactgegevens 22

2. DEFINITIES

Alle begrippen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden met een hoofdletter geschreven staan hieronder uitgelegd.

Definitie Beschrijving
Abonnement Een overeenkomst tussen Laadnet en haar Klant op basis waarvan de Klant gebruik kan maken van de afgenomen Diensten en Producten.
Ad hoc toegang Biedt EV-rijders toegang tot een Laadpunt door middel van een
credit card van een betaaldienstverlener.
Algemene Gebruiksvoorwaarden Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, inclusief relevante bijlagen.
App De App die Laadnet beschikbaar stelt aan haar Klanten en waarmee zij toegang hebben tot het Platform.
Apparaten IT/ICT apparatuur, waaronder – maar niet beperkt tot – PC,
notebook, laptop, Smartphone, en Tablet.
Bedrijfsnetwerk Het computernetwerk dat gebruikt wordt door een Klant ten behoeve van elektronische communicatie. Het op het internet aangesloten netwerk stelt Apparaten en/of Laadstations in staat verbinding te laten maken met het Platform.
Contract De overeenkomst tussen Laadnet en de Klant op basis waarvan het mogelijk is Abonnementen, Diensten en Producten van Laadnet af te nemen en waarvan de Algemene Gebruiksvoorwaarden en eventuele bijlagen deel uitmaken.
Consument Iedere natuurlijke persoon die als Klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Diensten Zie Dienstenpakket.
Definitie Beschrijving
Dienstenpakket

Een Dienstenpakket is een verzameling van één of meerdere diensten, die door Laadnet op enig moment via de Website, App, Abonnement, Platform of op andere wijze worden aangeboden. Hieronder wordt begrepen – maar is niet beperkt tot – een Online Pakket voor administratief en technisch beheer van Laadstations op afstand door Laadnet, inhoudende:

 • het faciliteren van de verbinding tussen Laadstation en Platform;
 • op afstand bedienen en uitlezen van Laadstations;
 • op afstand verhelpen van storingen;
 • op afstand registreren van Laadsessies;
 • Gastgebruik;
 • Verrekenen van Laadsessies;
 • toegang tot de Laadnet helpdesk;
 • Servicepartner toegang.
EV(’s) Een wegvoertuig dat volledig of gedeeltelijk wordt aangedreven door een elektromotor welke gebruikt maakt van elektriciteit die op enigerlei wijze wordt opgeslagen en welke oplaadbaar is door gebruik van een Laadpunt.
E-Tag Een Laadpas / RFID-pas / RFID-kaart in sleutelhanger formaat.
EV-rijder(s) De EV-rijder wordt ook wel elektrisch rijder of EV berijder genoemd. Dit is de gebruiker van het EV, die het voertuig op moet kunnen laden om ermee te kunnen rijden.
Gastgebruik Een dienst die EV-rijders zonder overeenkomst met Laadnet in staat stelt om via Ad hoc toegang of Roaming (bij bezit van een Laadpas) gebruik te maken van de Laadinfrastructuur van Laadnet, en daarmee de Laadpunten van een Klant.
Hardware-integratietest Door Laadnet uitgevoerde testen van een Laadstation op compatibiliteit voor koppeling met het Platform. De Hardware- integratietest houdt geen hardware-certificering door de Softwareprovider in.
Herroeping Het recht van de Consument het Contract en de aan het Contract verbonden Diensten zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden binnen veertien kalenderdagen na de dag waarop het Contract tussen de Consument en Laadnet is gesloten.
Herroepingstermijn De aan Herroeping verbonden wettelijke termijn van 14 kalenderdagen betreffende het tussen Consumenten en Laadnet gesloten Contract, die ingaat op de de dag nadat het Contract tussen Consument en Laadnet is gesloten.
Definitie Beschrijving
Installateur(s) Het bedrijf dat het Laadstation aan een Klant heeft geleverd, geïnstalleerd en opgeleverd, en meestal ook het technisch beheer en onderhoud van de elektrotechnische installatie uitvoert.
Klant Elke natuurlijke of rechtspersoon die met Laadnet een rechtsverhouding met inbegrip van een Contract aangaat voor het afnemen van Diensten.
Laadinfrastructuur Alle Laadstations beheerd door een Laadpunt-beheerder.
Laadnet Handelsnaam van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Rexel Nederland B.V., gevestigd aan Bleiswijkseweg 35, 2712 PB in Zoetermeer.
Laadpas Ook wel RFID-pas en RFID-kaart, die wordt uitgegeven aan een EV- rijder door een Laadpas-aanbieder. Een Laadpas is een pas die de EV-rijder identificeert en wordt gelezen door een contactloze kaartlezer van het Laadstation, waarmee de EV-rijder toegang krijgt tot het gebruik van één of meer Laadpunten en een Laadsessie kan worden gestart. Uitgifte van Laadpassen door Laadpas-aanbieders aan EV-rijders geschiedt buiten Laadnet om.
Laadpas-aanbieder Derde partijen, waaronder electronic Mobility Service Providers (eMSPs), die met Laadnet een overeenkomst hebben op basis waarvan de Laadpas-aanbieder diensten verleent aan EV-rijders. Hieronder vallen het aanbieden van een oplaadabonnement, de uitgifte van Laadpassen en toegang tot een digitale app aan de EV- rijder waarin onder meer oplaadpunten in de buurt worden getoond.
Laadpunt(en) Punt dat elektrische energie levert voor het opladen van een auto.
Laadpunt-beheerder(s) Een beheerder van Laadpunten, ook wel Charge Point Operator of kortweg CPO.
Laadsessie(s) Een laadsessie is een activiteit die ervoor zorgt dat de batterij van een EV wordt opgeladen. Een sessie start met het aansluiten van de laadkabel op het Laadpunt (indien van toepassing voor of na autorisatie). Het eindigt wanneer de laadkabel wordt losgekoppeld, of door een andere goed gedefinieerde gebeurtenis. Autorisatie kan plaatsvinden door middel van een Laadpas of ander betaalmiddel indien van toepassing.
Laadsessieverrekening De Klant kan op basis van de geregistreerde Laadsessies, die het gevolg zijn van Gastgebruik en ingestelde Laadtarieven, maandelijks een vergoeding van Laadnet ontvangen als verrekening van de Laadsessie.
Definitie Beschrijving
Laadstation(s) Een Laadstation (ook wel laadpaal, oplaadpaal of laadzuil) is een fysiek object met één of meer Laadpunten.
Laadtarief / Laadtarieven Het tarief per eenheid dat op een Laadpunt geldt voor Laadsessies waarbij er sprake is van Gastgebruik. Een laadtarief kan bestaan uit een starttarief, een tarief voor het stroomverbruik (per kWh) en/of een tarief voor de tijdsduur van de Laadsessie (bijvoorbeeld per minuut).
Looptijd De duur van het Contract of de daaronder afgenomen Producten of Diensten.
Offerte(s) Iedere vrijblijvende aanbieding en/of opgave die Laadnet uitbrengt aan een Klant voor afname van een of meer Producten en/of Diensten.
Ongeoorloofd Gebruik

Het gebruik van Diensten, Laadstations en/of Laadpassen, die afwijkt van de gebruiksinstructies van Laadnet. Hieronder wordt begrepen:

 • het gebruik van Laadstations, Laadpunten, Diensten, het Platform, het Webportaal, de App, of andere door Laadnet geleverde Producten of programmatuur op onoordeelkundige of onjuiste wijze;
 • handelingen waarbij de Klant – zonder toestemming van Laadnet – zelf (tracht) een installatie uit te (laten) voeren of een storing van een Laadstation te (doen) verhelpen;
 • het omzeilen of verwijderen van technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen van de door Laadnet aangeboden Diensten en programmatuur;
 • het gebruik van een product of andere zaak anders dan vermeld in de gebruiksinstructies of de toepasselijke wettelijke (veiligheids- en andere) voorschriften;
 • alsmede ieder schade toebrengend handelen of nalaten van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het kopiëren, wijzigen, samenvoegen, aanvullen, reverse- engineeren, reverse assembleren, decompileren, demonteren van of op ongeoorloofde wijze (zich) toegang verschaffen tot door Laadnet verstrekte programmatuur, Diensten of Producten.
Online Pakket Het Online Pakket is een specifiek Dienstenpakket, daaronder
begrepen eventuele afgeleide varianten met een aanvulling op de omschrijving “Online Pakket”, bijvoorbeeld “Online Pakket – Advanced” of “Online Pakket – Premium.
Partij(en) Laadnet en/of de Klant.
Definitie Beschrijving
Persoonsgegeven(s) Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Platform Het digitale online Cloud platform van Laadnet, waarop Laadnet (onder andere) administratief en technisch beheer van Laadstations aanbiedt.
Privacystatement Statement van Laadnet waarin de procedures,verwerkingsdoeleinden en contactgegevens met betrekking tot de AVG vermeld staan.
Producten De door Laadnet aan Klant te leveren of geleverde producten, waaronder Laadpassen.
Roaming Biedt EV-rijders, die standaard geen toegang tot een Laadpunt hebben, toegang tot dat Laadpunt door middel van een Laadpas/E- Tag van een Laadpas-aanbieder.
Schriftelijk(e) Communicatie via post, e-mail, of een door Laadnet aangeboden elektronisch communicatiemiddel.
Servicepartner Een derde partij die naast Laadnet op afstand beheeractiviteiten op de Laadpunten van een Klant kan uitvoeren, gebruikmakend van het platform van Laadnet, en uitsluitend na Schriftelijke toestemming van een Klant.
Servicepartner Diensten Beheeractiviteiten en overige diensten welke op grond van de Servicepartner Overeenkomst door de Servicepartner aan Klanten worden verleend.
Servicepartner Overeenkomst Een overeenkomst tussen een Servicepartner en Laadnet.
Sim-kaart (of eSim-kaart) Wordt verstaan een (digitale) chipkaart, verstrekt door Laadnet, die de unieke gegevens draagt van een mobiele netwerkprovider om een Laadstation een M2M-verbinding (machine-2-machine) te kunnen laten maken met het Platform.
Softwareprovider Hiermee wordt bedoeld de leverancier van het Platform.
Verrekenen/Verrekening van Laadsessies Verrekening in de vorm van betaling aan de Klant voor Laadsessies die hebben plaats gevonden als gevolg van Gastgebruik tegen een door de Klant ingesteld Laadtarief.
Webportaal De frontend (web)pagina die aan een Servicepartner beschikbaar wordt gesteld, en die daarmee toegang heeft tot het Platform.
Definitie Beschrijving
Website De websites van Laadnet, waaronder – maar niet beperkt tot – www.laadnet.nl alsmede enige andere website die op enig moment door Laadnet wordt gebruikt.
Werkdagen Maandag tot en met vrijdag.
Zakelijke Gebruiker Iedere natuurlijke of rechtspersoon die als Klant handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, al dan niet via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.

3. VERDERE TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • 3.1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de totale duur van de relatie tussen Laadnet en Klant, dit wil zeggen ook op volgende overeenkomsten, onderhandelingen of aanvragen van Klant.
 • 3.2. Wanneer de inhoud van het Contract afwijkt van de inhoud van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, dan prevaleert de inhoud van het Contract. Gehele of gedeeltelijke afwijking van of toevoegingen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben alleen werking als zij Schriftelijk door Laadnet en Klant zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van het specifieke Contract waar de afwijkingen betrekking op hebben, tenzij anders overeengekomen.
 • 3.3. Indien de Klant eigen Algemene Gebruiksvoorwaarden op het Contract met Laadnet van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door Laadnet niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen. In alle gevallen prevaleren de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Laadnet.
 • 3.4. Van alle taalversies van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden prevaleert de inhoud van de Nederlandstalige versie.
 • 3.5. De Algemene Gebruiksvoorwaarden worden vooraf – bijvoorbeeld tijdens het aangaan van een Dienstenpakket via de App – aan een Klant ter hand gesteld en zijn altijd te raadplegen via de website, https://www.laadnet.nl/algemene-voorwaarden/ en kunnen daar ook gedownload worden.
 • 3.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing.
 • 3.7. Laadnet is gerechtigd om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking en is van toepassing 30 dagen nadat Laadnet een kopie van die gewijzigde voorwaarden Schriftelijk heeft verstuurd naar een bij haar bekend e-mailadres, kantoor- / woonadres of anderszins bij haar bekend elektronisch communicatiemiddel van de Klant. Wijzigingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden gelden ook ten aanzien van lopende Contracten. De Klant kan het Contract opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden in werking treden, indien de Klant een voor hem geldende wijziging niet wil accepteren, tenzij de wijziging slechts een geringe wijziging in de Algemene Gebruiksvoorwaarden betreft.
 • 3.8. De Klant is zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Laadnet niet gerechtigd haar rechten en plichten onder het Contract over te dragen aan derden. Laadnet kan al haar rechten en plichten onder het Contract overdragen aan derden, waarbij u, indien u een Consument bent, het recht heeft het Contract per direct te ontbinden.

4. APP

 • 4.1. De App wordt kosteloos beschikbaar gesteld door Laadnet, en is onder andere beschikbaar als mobiele app in de Apple App Store en de Google Play Store, en als webapplicatie (app.laadnet.nl).
 • 4.2. Voor gebruik van de App is registratie van de Klant verplicht. Na voltooiing van de registratie, komt het Contract tussen de Klant en Laadnet tot stand, en is de App functioneel. Vanaf dat moment is het voor de Klant mogelijk Diensten en Abonnementen af te sluiten.
 • 4.3. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de door de medewerkers van de Klant gebruikte Apparaten en verbindingen voldoende beveiligd zijn bij het gebruik van de App en Diensten. Laadnet is niet aansprakelijk voor het niet of niet deugdelijk functioneren van de App als gevolg van hardware of softwareproblemen op Apparaten van de Klant waarop de App gebruikt wordt, inbegrepen het Bedrijfsnetwerk waarmee de Apparatuur eventueel is verbonden.

5. CONTRACT

5.1. Offertes en totstandkoming

 • 5.1.1. Tenzij anders vermeld zijn alle Offertes van Laadnet vrijblijvend. Alle aanbiedingen en Offertes kunnen te allen tijden worden herroepen voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen Klant en Laadnet.
 • 5.1.2. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Laadnet verstrekte gegevens waar Laadnet de Offerte op heeft gebaseerd.
 • 5.1.3. Als de Offerte met begeleidende documenten – zoals tekeningen, beschrijvingen en specificaties – wordt aangeboden, dan maken deze begeleidende documenten geen onderdeel uit van het Contract en kan Klant geen beroep doen op de niet-bindende inhoud van deze documenten, tenzij anders is aangegeven in de Offerte.
 • 5.1.4. Toezeggingen door Laadnet binden Laadnet uitsluitend na een Schriftelijke bevestiging door Laadnet.
 • 5.1.5. Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van de Klant het Contract sluit, verklaart deze persoon, middels door het akkoord gaan met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden tijdens registratie in de App, daarvoor rechtsgeldig bevoegd te zijn.
 • 5.1.6. Als de Klant en Laadnet het Contract zijn aangegaan, dan kan Laadnet een risicobeoordeling uitvoeren, zoals een toetsing van de kredietwaardigheid van de Klant. Daarbij kan Laadnet gegevens gebruiken zoals deze door de Klant tijdens het registratieproces zijn opgegeven. Zie ook hoofdstuk Privacy in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement op de Website.
 • 5.1.7. Als een toetsing van de kredietwaardigheid van de Klant resulteert in een twijfelachtig of negatief resultaat, dan kan Laadnet om een zekerheid vragen. Tot dat er zekerheid is, is Laadnet gerechtigd zonder opgaaf van redenen het Contract te blokkeren of te beëindigen.

5.2. Looptijd en beëindigen

 • 5.2.1. Indien en voor zover het tussen Partijen gesloten Contract een duurovereenkomst is, geldt dat het Contract is aangegaan voor de tussen Partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan het Contract is aangegaan voor onbepaalde duur.
 • 5.2.2. Indien u een Zakelijke Gebruiker bent wordt de duur van het Contract in geval van een Contract voor bepaalde duur telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Klant of Laadnet het Contract Schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van de aan het Contract gekoppelde Diensten, bij gebreke waarvan een opzegtermijn van één maand geldt tegen het einde van de op dat moment lopende contractperiode.
 • 5.2.3. Indien u een Consument bent wordt een Contract voor bepaalde duur na het einde van de overeengekomen looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij het Contract wederzijds kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • 5.2.4. Indien u een Zakelijke Gebruiker bent en een Contract voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze wederzijds en zonder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • 5.2.5. Indien u een Consument bent en een Contract voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze wederzijds Schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • 5.2.6. Bij opzegging conform voorgaande artikelen zijn alle vaste kosten van de resterende periode van Abonnementen en Diensten onverkort en direct verschuldigd, wanneer deze niet al aan Laadnet betaald zijn.
 • 5.2.7. Als het Contract wordt beëindigd, dan wordt het login-account voor toegang tot de App direct gedeactiveerd. De Klant kan dan onder het betreffende login-account niet meer inloggen in de App.
 • 5.3. Herroepingsrecht Consumenten
 • 5.3.1. Dit artikel 5.3 is enkel van toepassing op Consumenten
 • 5.3.2. Na totstandkoming van het Contract, kan de Consument het Contract en de daaraan verbonden Diensten zonder opgave van redenen en kosteloos ontbinden binnen veertien kalenderdagen na de dag waarop het Contract tussen de Consument en Laadnet is gesloten (Herroeping).
 • 5.3.3. Consument dient de Herroeping Schriftelijk kenbaar te maken bij Laadnet via een daartoe strekkende e-mail aan info@laadnet.nl.
 • 5.3.4. Consument is bij Herroeping gehouden tot betaling van een naar tijd evenredig deel van de reeds gebruikte Diensten.
 • 5.3.5. Bij een Herroeping zal Laadnet geen administratiekosten in rekening brengen en eventueel betaalde tarieven voor het Dienstenpakket terugstorten of verrekenen.
 • 5.4. Informatieverstrekking en inschakeling derden
 • 5.4.1. Wijzigingen in het factuuradres van de Klant dienen zo snel mogelijk Schriftelijk aan Laadnet te worden doorgeven.
 • 5.4.2. Laadnet staat niet in voor de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de door Laadnet getoonde en ter beschikking gestelde informatie via de Diensten, de Website, de App, het Platform, het Webportaal en het Online pakket.
 • 5.4.3. Laadnet is gerechtigd – geheel naar haar inzichten – tot het inschakelen van derden in het kader van de uitvoering van het Contract.

6. DIENSTENPAKKET

6.1. Dienstenpakket afnemen

 • 6.1.1. Via de App kan de Klant het gewenste Dienstenpakket afnemen en het Dienstenpakket uitbreiden. Het Dienstenpakket wordt na afname door de Klant automatisch geactiveerd en aan het Contract toegevoegd. De beschrijving van de af te nemen Diensten wordt in de App omschreven.
 • 6.1.2. De ingangsdatum van een Dienstenpakket is gelijk aan de datum waarop de dienst voor de eerste keer wordt afgenomen en wordt door de Klant geactiveerd of op andere wijze geaccepteerd.
 • 6.1.3. Als voor het afnemen van een Dienstenpakket tarieven worden berekend, dan worden deze bij de omschrijving van het Dienstenpakket in de App gespecificeerd.
 • 6.1.4. Als er een Dienstenpakket wordt afgenomen waarvoor (mede) maandelijkse facturatie geldt, dan wordt er een Abonnement afgesloten.
 • 6.1.5. Als de Klant een Dienstenpakket afneemt, dan kan Laadnet een risicobeoordeling uitvoeren, zoals een toetsing van de kredietwaardigheid van de Klant. Daarbij kan Laadnet gegevens gebruiken zoals deze door de Klant tijdens het registratieproces zijn opgegeven. Zie ook het hoofdstuk Privacy in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement op de Website.
 • 6.1.6. Als een toetsing van de kredietwaardigheid van de Klant resulteert in een twijfelachtig of negatief resultaat, dan kan Laadnet om zekerheden vragen. Tot dat er zekerheid is, is Laadnet gerechtigd een of meerdere Dienstenpakket(en) zonder opgaaf van redenen te blokkeren of te beëindigen.
 • 6.1.7. Indien Laadnet op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen (standaard) Diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven voor dergelijk maatwerk en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke (en dan geldende) tarieven van Laadnet. Laadnet is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2. Looptijd en beëindigen

 • 6.2.1. De afname van een Dienstenpakket waarvoor een Abonnement geldt, heeft een minimale Looptijd van 12 maanden (minimumlooptijd). Als de minimumlooptijd is verstreken, dan wordt het Dienstenpakket automatisch stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Het Dienstenpakket is dan maandelijks, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, door elke Partij opzegbaar na Schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.
 • 6.2.2. Voor een Dienstenpakket waarvoor geen Abonnement geldt, geldt geen Looptijd. Dit pakket kan te allen tijde, na ontvangst van een Schriftelijk verzoek door de Klant en voldoening van de onder het Dienstenpakket verschuldigde betalingen door de Klant aan Laadnet, worden beëindigd.
 • 6.2.3. Een Dienstenpakket kan te allen tijde door Laadnet worden beëindigd:
  1. als de Klant failliet is verklaard of de Klant uitstel van betaling heeft aangevraagd;
  2. als de Klant niet kan voldoen aan de betalingsverplichtingen. Zie ook hoofdstuk Betalen (artikel 14);
  3. Indien u een Zakelijke Gebruiker bent: om bedrijfseconomische redenen;
  4. om te voldoen aan wet- en regelgeving;
  5. vanwege marktontwikkelingen en de stand van de techniek;
  6. als de beslissende zeggenschap van Klant direct of indirect wijzigt.
 • 6.2.4. Als Laadnet een Dienstenpakket wenst te beëindigen, dan wordt de Klant hierover zo snel als mogelijk Schriftelijk geïnformeerd.
 • 6.2.5. Als alle Diensten van het Contract, hetzij door de Klant, hetzij door Laadnet, worden/zijn beëindigd, dan kan Laadnet het Contract beëindigen en de Klant notificeren.

6.3. Wijzigingen in dienstverlening

 • 6.3.1. Laadnet zal zich inzetten om eventuele wijzigingen van haar dienstverlening door te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de prestatie van het Dienstenpakket en de Laadstations waarop het Dienstenpakket is afgenomen.

6.4. Gebruik

 • 6.4.1. De Klant is verantwoordelijk voor correct en zorgvuldig gebruik van de aan hem ter beschikking gestelde middelen die verbonden zijn aan het door hem afgenomen Dienstenpakket. Ook als de Klant een Dienstenpakket aan derden (bijvoorbeeld een EV-rijder) beschikbaar stelt. Voor het correct en zorgvuldig gebruik verwijst Laadnet naar gebruiksinstructies op de website van Laadnet. Alle kosten waarmee Laadnet wordt geconfronteerd door verkeerd gebruik en/of misbruik door de Klant worden bij de Klant in rekening gebracht. Klant dient zich te onthouden van enig Ongeoorloofd Gebruik.
 • 6.4.2. In geval van diefstal of verlies van een Laadpas/E-Tag verstrekt door Laadnet, dient de Klant de Laadpas/E-Tag z.s.m. te blokkeren via de App. Tot het moment van blokkering is de Klant volledig aansprakelijk voor alle kosten en eventuele schade die voortvloeit uit onbevoegd gebruik of misbruik van de Laadpas/E-Tag.

7. ONLINE PAKKET

7.1. Reikwijdte

 • 7.1.1. Het Online Pakket is een specifiek Dienstenpakket dat Laadnet aanbiedt.

7.2. Verbinding

 • 7.2.1. Een Laadstation kan uitsluitend door Laadnet beheerd worden als het voldoet aan de operationele- en technische (hardware)vereisten die door Laadnet zijn gesteld (en daar opvraagbaar zijn), en als het fabricaat/model Laadstation eerder een succesvolle Hardware-integratietest heeft ondergaan. Uitsluitend fabricaten/modellen die door Laadnet succesvol getest zijn, kunnen met het Platform verbonden worden.
 • 7.2.2. Laadnet heeft het recht om te bepalen voor welk fabricaat en model Laadstation een Hardware-integratietest uitgevoerd wordt.
 • 7.2.3. Als een Laadstation niet standaard een (e)SIM-kaart van de fabrikant bevat, dan is deze – daar waar mogelijk – door de fabrikant voorzien van een (e)SIM-kaart van Laadnet. Deze (e)SIM-kaart blijft altijd eigendom van Laadnet en Laadnet kan een verzoek aan de Klant doen om de (e)SIM-kaart te vervangen door een nieuwe.

7.3. Op afstand verhelpen van storingen

 • 7.3.1. Laadnet spant zich in de Laadstations goed te laten werken, maar kan op geen enkele wijze garanderen dat Laadstations storingsvrij of zonder onderbrekingen zullen werken. Op verzoek van de Klant kan Laadnet de storing escaleren naar de door de Klant in de App opgegeven Installateur (of Servicepartner indien van toepassing), zodat het verhelpen van de storing door hen verder afgehandeld kan worden. Laadnet zal zich daarbij inspannen om een Servicepartner of Installateur te ondersteunen.
  Eventuele kosten voor reparatie van het Laadstation of bovenliggende systemen zijn voor rekening van een Servicepartner of Installateur, die op haar beurt de kosten aan de Klant kan doorbelasten.

7.4. Gastgebruik

 • 7.4.1. De Klant heeft de mogelijkheid om via de App een Laadpunt open te stellen voor Gastgebruik (dit is een Dienst van Laadnet), zodat derden (door middel van een openbare Laadpas/E-Tag of via Ad hoc toegang) van het Laadpunt gebruik kunnen maken. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het openstellen van Laadpunten voor Gastgebruik en Laadnet behoudt zich het recht voor nadere instructies en aanvullende voorwaarden te verbinden aan het Gastgebruik.
 • 7.5. Verrekenen van Laadsessies

 

7.5.1. Vergoeding via self-billing Factuur

 • 7.5.1.1. De Klant kan op basis van de geregistreerde Laadsessies, die het gevolg zijn van Gastgebruik en ingestelde Laadtarieven, maandelijks een vergoeding van Laadnet ontvangen, de Laadsessieverrekening. Daartoe ontvangt Klant van Laadnet maandelijks een gespecificeerde self-billing factuur met daarop de van Laadnet te ontvangen vergoeding. Klant is verantwoordelijk voor de controle en verwerking van de self-billing factuur. Indien Klant niet akkoord met de factuur is, dient Klant binnen 10 werkdagen na ontvangst van de self-billing factuur schriftelijk en onderbouwd bezwaar te maken. Betaling van de factuur door Laadnet wordt dan opgeschort. Laadnet en Klant dienen het vervolgens eens te worden over een verbeterde factuur. Indien binnen deze termijn geen bezwaar wordt gemaakt, wordt de factuur geacht te kloppen.
 • 7.5.1.2. Indien u een Consument bent, dan is het verrekenen van Laadsessies vanwege fiscale wet- en regelgeving uitsluitend toegestaan als die Laadsessies zich binnen de werkgever-werknemer-relatie bevinden. Als u zich als Consument bij ons hebt geregistreerd, dan beschouwen wij u namelijk – om te kunnen voldoen aan fiscale wet- en regelgeving – als een niet-BTW-ondernemer. Als gevolg hiervan neemt Laadnet op de self-billing factuur geen BTW op. U bent volledig verantwoordelijk voor het naleven en controleren van deze voorwaarde voor Laadsessieverrekeningen, alsook uw registratie als Consument..
 • 7.5.1.3. De Klant is verantwoordelijk voor het instellen van een Laadtarief, en Laadnet is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een Klant lijdt door het door de Klant ingestelde Laadtarief.
 • 7.5.1.4. Laadnet verrekent uitsluitend geautoriseerde Laadsessies en daaruit voortvloeiende CDR’s (Charge Detail Records). Een CDR is geldig als deze voldoet aan de gedragsregels van eViolin, versie 4.1 of nieuwer (Code of Conduct -> Downloads – eViolin)
 

7.5.2. Laadpassen van Laadnet

 • 7.5.2.1. Laadsessies die geregistreerd zijn met Laadpassen/E-Tags van Laadnet kunnen niet verrekend worden.

7.5.3. Uitbetaling

 • 7.5.3.1. Laadnet behoudt zich het recht voor bij Verrekening van Laadsessies en andere uitbetalingen van vergoedingen aan Klanten, deze vergoedingen niet (volledig) uit te betalen of in te houden, indien Laadnet de vergoeding voor een Laadsessie, om welke reden dan ook, niet (volledig) kan verhalen bij de Laadpas-aanbieder die de Laadpas/E-Tag heeft uitgegeven waarmee de Laadsessie heeft plaats gevonden.

7.6. Toegang tot de Laadnet helpdesk

 • 7.6.1. Laadnet biedt voor Klanten, en namens Klanten aan Servicepartners en EV-rijders toegang tot een helpdesk voor storingen en vragen over de Diensten, facturen, de App en het Webportaal. De helpdesk is bereikbaar via helpdesk@laadnet.nl of via 088 – 500 8 111 (op Werkdagen van 8:00 – 17:00). Voor storingen kan de Klant terecht op telefoonnummer 088 – 500 8 112 (op Werkdagen van 8:00 – 17:00).
  7.6.2. Laadnet biedt geen garantie dat de helpdesk te allen tijde zonder storingen en/of onderbrekingen beschikbaar zal zijn, noch dat met het verlenen van ondersteuning door de helpdesk bepaalde resultaten zullen worden behaald.
 • 7.6.3. In het geval een EV-rijder zelf probeert een storing te verhelpen, dan is Laadnet op geen enkele wijze aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende dan wel nog voort te vloeien schade.

7.7. Laadpassen

 • 7.7.1. Het is mogelijk om Laadpassen van Laadnet aan het Online Pakket toe te voegen. Deze dienen echter separaat aangeschaft worden conform de gebruiksinstructies van Laadnet. Laadpassen van Laadnet kunnen uitsluitend gebruikt worden op Laadstations die door Laadnet beheerd worden.
  7.7.2. De Klant dient op zorgvuldige wijze met de Laadnet Laadpas om te gaan, deze conform normaal gebruik te gebruiken en zich te onthouden van enig Ongeoorloofd Gebruik daarvan.

7.8. Servicepartner toegang

 • 7.8.1. Laadnet biedt Klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van Servicepartners. De diensten van Servicepartners bestaan onder andere uit het op afstand uitvoeren van beheeractiviteiten ten aanzien van de Laadpunten van de Klant (de Servicepartner Diensten) in samenwerking met Laadnet.
 • 7.8.2. Indien een Klant van de Servicepartner Diensten gebruik wenst te maken, dient de Klant daartoe een Schriftelijk verzoek in bij Laadnet. Na indiening van het verzoek en na sluiting van de overeenkomst tussen de Klant en de Servicepartner kan de Klant gebruik maken van de Servicepartner Diensten.
 • 7.8.3. Met indiening van het verzoek geeft de Klant aan Laadnet toestemming om de aangegeven Laadlocaties voor een Servicepartner zichtbaar en toegankelijk te maken.

8. SERVICEPARTNER

 • 8.1. Laadnet biedt derde partijen de mogelijkheid om een Servicepartner te worden. Een Servicepartner kan ten behoeve van Klanten de Servicepartner Diensten uitvoeren en krijgt daartoe op afstand toegang tot Laadlocaties van de Klant.
 • 8.2. De samenwerking tussen een Servicepartner en Laadnet wordt vastgelegd in een Servicepartner Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 • 8.3. Servicepartner krijgt de beschikking over een loginaccount voor toegang tot het Webportaal. Na inloggen komt een Servicepartner terecht in haar persoonlijke omgeving.
 • 8.4. Een Servicepartner kan uitsluitend toegang tot de Laadlocaties van de Klant krijgen indien de Servicepartner Diensten deel uitmaken van het Dienstenpakket van de Klant. De Servicepartner heeft enkel toegang tot de Laadlocaties (alsmede de daaraan gekoppelde Laadstations en Laadpunten) waarvoor de Klant de Servicepartner Diensten heeft afgenomen. Deze Laadlocaties zullen door Laadnet in de persoonlijke omgeving van de Servicepartner toegankelijk worden gemaakt.
 • 8.5. De aard en inhoud van de technische beheeractiviteiten wordt te allen tijde door Laadnet bepaald, en kan uitsluitend door Laadnet worden gewijzigd.
 • 8.6. Laadnet kan op verzoek van een Servicepartner het Platform automatisch storingsmeldingen laten versturen. Aan het gebruik van storingsmeldingen zijn kosten voor de Servicepartner verbonden, tenzij in een Servicepartner Overeenkomst anders is overeengekomen.

9. BESCHIKBAARHEID

 • 9.1. Onder beschikbaarheid wordt verstaan toegang tot de App, het Webportaal, het Platform, Website en de geleverde Diensten. Als er geen beschikbaarheid is, dan wordt dit verstaan als downtime. Laadnet spant zich in de continuïteit van dienstverlening te waarborgen. Laadnet kan niet garanderen dat de App, het Webportaal, het Platform, Website en de geleverde Diensten altijd beschikbaar zijn en zonder onderbreking werken.

10. ONDERHOUD

 • 10.1. Laadnet kan – zowel gepland als ongepland – onderhoud aan de App, het Webportaal, het Platform, Website en de geleverde Diensten uitvoeren. Hierdoor kan het voorkomen dat een deze tijdelijk beperkt of niet beschikbaar zijn.

11. STORINGEN

 • 11.1. Wanneer de Klant verstoring van geleverde Diensten ervaart die mogelijk zijn toe te schrijven aan Laadnet, dan neemt de Klant zo snel mogelijk contact op met de Laadnet helpdesk zodat dit onderzocht kan worden. Er zal dan redelijkerwijs geprobeerd worden de melding af te handelen en de storing op te lossen. Het is mogelijk dat er assistentie aan de Klant zal worden gevraagd om het onderzoek uit te voeren. De Klant zal de door Laadnet verlangde medewerking verlenen met betrekking tot dit onderzoek.
 • 11.2. Indien de Klant door een storing in het Platform of de Diensten een Laadpunt meer dan 12 uur niet heeft kunnen gebruiken, dan heeft de Klant recht op een vergoeding. De vergoeding is gebaseerd op het tarief dat de Klant voor het betreffende Laadpunt in de maand van de storing aan Laadnet is verschuldigd, en zal naar rato per storingsdag worden teruggerekend en worden vergoed aan Klant met een minimum van 1 dag. Klant heeft geen recht op andere aanvullende (schade)vergoedingen dan in dit artikel genoemd indien door een storing in het Platform of de Diensten een Laadpunt niet bruikbaar is. Indien de Klant geen kosten voor het Dienstenpakket in rekening is gebracht, dan heeft de Klant geen recht op vergoeding.

12. TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

 • 12.1. Voor het afgenomen Dienstenpakket(en) moet de Klant de vastgestelde tarieven betalen. De tarieven zijn onder andere op de Laadnet website en App te vinden en kunnen van tijd tot tijd door Laadnet worden gewijzigd, waarbij Laadnet de Klant minimaal één maand voorafgaand aan de wijzigingen Schriftelijk informeert over de wijziging van de tarieven, waarbij de Klant de mogelijkheid heeft het Contract op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen de datum waarop de gewijzigde tarieven in werking zullen treden.
 • 12.2. De tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex. Indexatie wordt uiterlijk 1 maand van tevoren op de Laadnet Website gepubliceerd, of schriftelijk aan de Klant gecommuniceerd.

13. FACTURATIE

 • 13.1. Facturen
 • 13.1.1. Facturen worden uitsluitend digitaal via e-mail verstuurd.
 • 13.2. Abonnementen
 • 13.2.1. Tenzij anders overeengekomen, zullen Abonnementen uitsluitend in maanden worden afgerekend. Bijvoorbeeld: als een Abonnement op de 15e november is gestart, dan loopt de periode van 15 november t/m 15 december. De eerste facturatie daarvan zal niet op 1 december plaatsvinden, maar op 1 januari.
 • 13.2.2. De betaaltermijn van Abonnementen bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
 • 13.3. Overige Dienstenpakketten
 • 13.3.1. Indien het Dienstenpakket niet op basis van maandelijkse facturatie wordt afgenomen, zal Laadnet een betaaltermijn van 30 dagen na activatie van het Dienstenpakket hanteren, tenzij anders is overeengekomen bij de activatie van het Dienstenpakket
 • 13.4. Verrekenen van Laadsessies
 • 13.4.1. Verrekening van Laadsessies zullen uitsluitend per kalendermaand plaatsvinden.
 • 13.4.2. De uitbetaaltermijn voor Verrekening van Laadsessies is uiterlijk 60 dagen na factuurdatum.

14. BETALEN

 • 14.1. De door Klant aan Laadnet verschuldigde bedragen op grond van een Abonnement of Dienstenpakket worden maandelijks door middel van automatische incasso geïncasseerd, tenzij anders overeengekomen. Op de factuur wordt vermeld wanneer het factuurbedrag wordt geïncasseerd.
 • 14.2. Indien de betalingstermijn verstreken is, ontvangt de Klant een betalingsherinnering. De Klant heeft dan 14 dagen om de factuur alsnog te voldoen. Wanneer de factuur niet binnen deze periode is voldaan, dan is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en behoudt Laadnet zich het recht het Contract te ontbinden en/of het Dienstenpakket te deactiveren. Tevens behoudt Laadnet zich het recht voor om de factuur te verrekenen met gelden die Laadnet verschuldigd is aan Klant, inclusief het (tijdelijk) niet of gedeeltelijk vergoeden van Laadsessies. Het is tevens mogelijk dat Laadnet de Klant wettelijke rente en incassokosten in rekening kan brengen. De Klant is dan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, vanaf de factuurdatum de wettelijke rente voor handelstransacties per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van €12,50, – exclusief btw, onverminderd de aan Laadnet verder toekomende rechten. Indien de Klant een Consument is zal de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van toepassing zijn op dit artikel.
 • 14.3. Wanneer de Klant en Laadnet een andere betaling dan automatische incasso zijn overeengekomen, en de Klant een aantal opeenvolgende keren niet (tijdig) heeft betaald, dan behoudt Laadnet zicht het recht om de Klant over te zetten naar een andere betaalwijze. Bij overzetten van de Klant naar een andere betaalwijze kunnen kosten aan verbonden zijn die bij de Klant in rekening kunnen worden gebracht.
 • 14.4. Indien de Klant het niet eens is met de factuur, dan is een Klant verplicht dit binnen 7 dagen na de factuurdatum aan de helpdesk van Laadnet door te geven. Als die 7 dagen verstreken zijn, dan gaat Laadnet ervanuit dat de Klant akkoord gaat met de factuur.
 • 14.5. Wanneer de Klant zijn verplichtingen alsnog binnen de vastgestelde termijn voldoet, en de gerelateerde Dienstenpakket door Laadnet eerder (tijdelijk) is gedeactiveerd, dan zal Laadnet het Dienstenpakket weer activeren. Voor het weer activeren van het Dienstenpakket kunnen door Laadnet kosten in rekening worden gebracht.

15. AANSPRAKELIJKHEID

 • 15.1. Laadnet
 • 15.1.1. De totale aansprakelijkheid van Laadnet wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Contract en een Dienstenpakket of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen (garantie)verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor het Contract (en daaraan verbonden Dienstenpakket) bedongen prijs (excl. BTW). Indien het Contract (en het daaraan verbonden Dienstenpakket) hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor dat Contract bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) dat verschuldigd is in het relevante contractjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voor doet. De totale aansprakelijkheid van Laadnet voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het verzekerde bedrag in voorkomend geval.
 • 15.1.2. Laadnet is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder wordt in ieder geval verstaan:
  1. Vermogensschade;
  2. Gevolgschade;
  3. Gederfde omzet en winst;
  4. Energiekosten en naheffingen;
  5. Advieskosten;
  6. Gemiste besparingen;
  7. Verminderde goodwill;
  8. Schade door bedrijfsstagnatie;
  9. Schade en claims van derden;
  10. Aantasting of verlies van data, zaken, materialen of software van derden.
 • 15.1.3. In afwijking van voorgaande artikelen, is de totale aansprakelijkheid van Laadnet voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan het door Laadnet verzekerde bedrag in voorkomend geval.
  15.1.4. Indien u een Zakelijke Gebruiker bent: de Klant dient de schade, waarvoor Laadnet aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 Werkdagen na de dag waarop de Klant de schade of tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs kon constateren, Schriftelijk aan Laadnet te melden. Een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 • 15.1.5. Indien u een Consument bent: de Consument dient de schade waarvoor Laadnet aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een redelijke termijn na de dag waarop de Klant de schade of tekortkoming heeft ontdekt, Schriftelijk te melden. Een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 • 15.1.6. De bedoelde uitsluitingen en beperkingen in dit artikel komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Laadnet.
 • 15.1.7. Laadnet is niet aansprakelijk voor schade door ondeskundig gebruik van de geleverde Diensten, of Ongeoorloofd Gebruik, of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven bedoeld is.
 • 15.1.8. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na de dag waarop de Klant met de schade bekend is geworden of redelijkerwijs bekend behoorde te zijn.
 • 15.1.9. Indien u een Zakelijke Gebruiker bent: Klant vrijwaart Laadnet voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Laadnet geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen van Laadnet.
 • 15.1.10. De Klant garandeert en staat ervoor in dat zowel hijzelf, als de EV-rijder die gebruik maakt van Gastgebruik, geen Ongeoorloofd Gebruik maakt van de Producten en/of Diensten. De Klant vrijwaart Laadnet voor alle schade, inclusief alle gemaakte redelijke kosten, die Laadnet als gevolg van dat handelen en/of nalaten lijdt of mocht lijden en eventuele schadevorderingen van derden die verband houden met situaties waarin de Klant aansprakelijk is zoals omschreven in dit artikel.

15.2. De Klant

 • 15.2.1. De Klant garandeert dat de volgende zaken optimaal functioneren of van toepassing zijn opdat Laadnet haar verplichtingen van het Contract en van de Diensten naar behoren kan uitvoeren, waaronder maar niet beperkt tot:
  • de Apparaten waarop gebruik wordt gemaakt van de App;
  • het Bedrijfsnetwerk, of de mobiele netwerkverbinding anders dan door Laadnet geleverd, waarmee de Apparaten en/of de Laadstations eventueel zijn verbonden;
  • de elektriciteitsvoorziening en de elektrotechnische installatie waarop de Laadstations zijn aangesloten;
  • de Laadstations voldoen aan de toepasselijke wetgeving, technologische normen en veiligheidsnormen en deze worden dienovereenkomstig onderhouden;
  • de Laadstations, die opengesteld zijn voor Gastgebruik, gebruiken meetapparatuur die de juiste meting mogelijk maakt van de hoeveelheden elektriciteit die door EV-rijders worden gebruikt, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving;
  • de Laadstations zijn functioneel en geschikt voor het opladen van Elektrische Voertuigen.
 • 15.2.2. De Klant vrijwaart Laadnet tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit het toerekenbaar tekortschieten van het Contract door de Klant, behoudens opzet of grove schuld zijdens Laadnet. Onder derden dient uitdrukkelijk doch niet uitsluitend te worden verstaan werknemers in dienst van de Klant, die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of dienst die Laadnet aan of in opdracht van de Klant heeft geleverd en/of verricht.
 • 15.2.3. De Klant is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in, door of namens de Klant verstrekte informatie.

16. OVERMACHT

 • 16.1. Indien Laadnet als gevolg van overmacht niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen, heeft zij het recht haar verplichtingen onder dat Contract voor de duur van de overmacht situatie op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn.
  16.2. Indien Laadnet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Laadnet gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur aan Laadnet te voldoen.
 • 16.3. Indien behoorlijke nakoming door de Klant slechts tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) onmogelijk is, heeft de Klant pas het recht het Contract te beëindigen zodra nakoming gedurende een aaneengesloten periode van drie (3) maanden onmogelijk is. De Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding.
 • 16.4. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Laadnet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Laadnet niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen onder meer: storingen op het internet, storingen in telecommunicatie (waaronder GSM), storingen bij Cloud Service Providers, storingen in de elektriciteitstoevoer, storingen in het verzenden en ontvangen van e-mail, vertraging van de zijde van en/of wanprestatie van en/of overmacht van Softwareprovider en/of andere door Laadnet ingeschakelde derden, hackersaanvallen, overheidsmaatregelen en wetgeving, werkstakingen, tekort aan arbeidskrachten, alle omstandigheden die de normale bedrijfsgang van Laadnet en/of Softwareprovider verstoren, transportproblemen, verboden op de invoer, uitvoer en doorvervoer en voorts al hetgeen volgens het Nederlands recht onder overmacht valt.

17. GEHEIMHOUDING

 • 17.1. De Klant is verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die hem in het kader van het Contract ter kennis komt. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle ontwerpen, documenten, plannen, knowhow en andere informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan vertrouwelijkheid redelijkerwijs begrepen moet worden, die betrekking heeft op de bedrijfsgeheimen van Laadnet, en/of aan een de Klant is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van het Contract. De Klant staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers bedoelde plicht niet zullen schenden.
 • 17.2. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Laadnet is het de Klant niet toegestaan de naam Laadnet in advertenties en andere commerciële uitingen te gebruiken.
 • 17.3. De geheimhoudingsverplichting blijft van kracht na het einde van het Contract.

18. PRIVACY

 • 18.1. Laadnet, en Softwareprovider, en/of een door haar aangewezen derde, verwerken Persoonsgegevens van de Klant, van EV-rijders, van bezoekers van de Website, en door de Klant opgegeven derde(n). Persoonsgegevens kunnen door Laadnet worden verzameld via haar Website, Offertes, Contracten, registraties in de App, en/of op enigerlei andere manier waarbij aan Laadnet Persoonsgegevens worden verstrekt. De Persoonsgegevens worden door Laadnet in overeenstemming met haar Privacystatement verwerkt.
 • 18.2. Partijen erkennen dat zij beiden kwalificeren als Verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in de AVG. Indien deze kwalificatie onjuist wordt geacht vanwege jurisprudentie, publicatie van een relevante gegevensbeschermingsinstantie of – autoriteit of een wijziging in toepasselijke wet- en regelgeving, zullen de Partijen een redelijke, specifieke, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerkersovereenkomst aangaan.

19. INTELLECTUELE EIGENDOM

 • 19.1. Alle intellectuele eigendoms- en soortgelijke rechten met betrekking tot de Diensten, Producten, App, Platform, zaken, tekeningen, mallen, teksten, materialen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke door Laadnet ter beschikking gesteld of door, namens of in opdracht van Laadnet vervaardigd of anderszins verkregen of ontstaan in het kader van het Contract, berusten bij Laadnet, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Contract en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet- verpandbaar en niet sublicentieerbaar.
 • 19.2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Laadnet en/of voor andere doeleinden dan voor promotie en/of reclame en/of door Laadnet nader te bepalen doeleinden, gebruik te maken van enige intellectuele eigendomsrechten van Laadnet.
 • 19.3. Laadnet behoudt zich het recht voor om het gebruik door Klant van al haar intellectuele eigendomsrechten te controleren en naar eigen inzicht direct stop te zetten. De Klant verleent daaraan volledige medewerking.
 • 19.4. De Klant zal Laadnet direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van de aan Laadnet toekomende intellectuele eigendomsrechten.
 • 19.5. Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Laadnet van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Klant vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 • 19.6. Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • 20.1. Op alle rechtsbetrekkingen en Contracten tussen Laadnet en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 • 20.2. Geschillen tussen Laadnet en de Klant behorende tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, behoudens indien Laadnet als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Klant.
 • 20.3. Indien u een Consument bent doen de rechtskeuze en de forumkeuze geen afbreuk aan de bescherming van de Consument op grond van het dwingende (consumenten)recht van het land waar de Consument woont.

21. CONTACTGEGEVENS

Rexel Nederland B.V. handelend onder de naam Laadnet Statutair gevestigd te: Bleiswijkseweg 35, 2712 PB Zoetermeer KVKnummer: 24267850

Contactgegevens: info@laadnet.nl

Telefoonnummer: 088-5008100 tijdens kantooruren (08:00-17:00 uur)

Contact opnemen

* Verplicht

Aanmeldformulier

BTW-Nummer: Vul in alleen bij zakelijk gebruik. Dit is de opbouw van het btw-nummer
Betreft facturatie:

Bij Laadnet handteren wij een automatische incasso voor de facturatie, indien dit niet gewenst is kunt u dat aangeven.

Informatie laadtarief gastgebruik:

gastgebruik per kwh vanaf €0,10 tot €1,00

Stelt u uw laadstation open voor gasten, dan gaan wij voor u aan de slag om de laadtransactie te verhalen bij de verschillende laadpas-uitgevers. Wij zorgen dat voor al uw stations en voor alle transacties het verschuldigde bedrag eenmaal per maand wordt teruggestort op uw rekening. Voor elke laadtransactie waar wij voor u aan de slag gaan rekenen wij € 0,35. Dit bedrag kunt u eenvoudig via de instelbare tarieven in de app doorberekenen aan de gast-lader.

Wanneer het laadstation open staat voor gastgebruik, heeft u bij Laadnet de keuze uit een aantal laadtarieven.

Naar overzicht tarieven exclusief starttarief

Naar overzicht inclusief starttarief

Informatie servicepartner:

deze informatie hebben wij nodig mocht het laadstation een storing hebben dan is bekend welke installateur het laadstation heeft geïnstalleerd.